Korting bij bestellingen vanaf € 1.999,00 (test) Bekijk onze scherpe acties!

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van www.projectorexpert.com

Projectorexpert, een handelsnaam van Netstar.

Gevestigd en kantoorhoudend te:

Ridderstraat 29
2011 RR Haarlem

Hierna te noemen 'gebruiker'.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'gebruiker': de gebruiker van de algemene voorwaarden;

'bedrijf': een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

'koper': zakelijk gebruiker of wederverkoper

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en bedrijf waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.
 3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen en overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 6. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af kantoor/magazijn van gebruiker te Haarlem.
 2. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Hier rekenen wij minimaal 10% van het aankoopbedrag voor, e.e.a. afhankelijk van de staat van aanlevering van de goederen.

Artikel 5. Levertijd

 1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deellevering

Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk en schriftelijk melding is gemaakt.
 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst.

 1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 3. Indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
 4. In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/ of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 6. Een consument mag de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien niet geleverd wordt binnen 30 dagen.
 7. Als geen van bovenstaande redenen van toepassing zijn kan de koop niet worden ontbonden dan door 10% annuleringskosten te betalen.

Artikel 9. Garantie

 1. Alle leveringen geschieden onder de standaardgarantie van de fabrikant van het product (informeer naar de dekking van de garantie ten tijde van uw aankoop).
 2. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling dan wel niet juist opvolgen van instructies.
 3. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is, de garantie beperkt tot de garantie die door betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
 4. Standaard wordt er alleen hardware geleverd. Dus zonder software tenzij duidelijk anders vermeld op de factuur. Mocht er software bijgeleverd zijn is gebruiker niet aansprakelijk hiervoor en verleent zij geen garantie.

Artikel 10. Eigendomsbehoud

 1. Eigendom van alle door gebruiker aan de koper verkochte en geleverde zaken blijft bij gebruiker zolang de koper de vorderingen van gebruiker uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van gebruiker wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De koper is verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 2. Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
 3. Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.
 4. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.
 5. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking dit schriftelijk te melden.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 7. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.
 8. Alle communicatie over gebreken etc. dient schriftelijk én aangetekend te worden gemeld.

Artikel 12. Retouren

 1. De koper heeft het recht om de ontvangen goederen, zonder opgaaf van reden 7 werkdagen na ontvangst aan gebruiker te retourneren, onder navolgende voorwaarden:
  1. De retourzending dient altijd van tevoren per email te worden aangemeld.
  2. De retour gezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd te worden. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending.

   De koper krijgt in dit geval het aankoopbedrag terug.

   Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald.

 2. Speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden.

  Uitzonderingen:

  Alleen de consument geniet bescherming, bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan de wet verkoop op afstand.

Artikel 13. Prijs / Prijsverhoging

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

 1. In Euro's
 2. Exclusief BTW
 3. Op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden
 4. Exclusief transportkosten
 5. Af magazijn
 6. Indien gebruiker met de koper en bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en / of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 7. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vordering van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een later factuur.


Artikel 15. Incassokosten

Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

 1. Over de eerste 3.000,00 euro 15%
 2. Over het meerdere tot 6.000,00 euro 10%
 3. Over het meerdere tot 15.000,00 euro 8%
 4. Over het meerdere 3%
 5. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid zoals geregeld in deze voorwaarden.
 2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten;
 3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, alt hans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Gebruiker doet zijn uiterste best te allen tijde de juiste informatie te verschaffen; er kunnen zich echter fouten voordoen en helaas kunnen wij slechts die informatie verschaffen die wij zelf door de fabrikant aangeleverd krijgen. Mocht er zich een fout voordoen, dan kan gebruiker geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige daaruit volgende omstandigheden, met uitzondering van de rectificatie van de fout in kwestie.

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Product teksten, afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van gebruiker gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Haarlem.

Van toepassing is steeds het laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x